Условия за ползване

1. Предмет

1. Mahabharata.bg е интернет ресурс посветен на книжното издание “МАХАБХАРАТА” (ISBN: 978-619-90735-0-6). Основната цел на ресурса е популяризиране и разпространение (продажба) на изданието в България, чрез вграден в сайта интернет магазин или форма за поръчка на книгата.

2. Настоящият документ представлява едновременно (1) Общите условия или условията на ползване на mahabharata.bg, които уреждат правилата за използването на mahabharata.bg, както и (2) Споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба на книгата през mahabharata.bg.

2. Данни за собственика

2.1. Собственик и оператор на интернет ресурс mahabharata.bg е търговско дружество „БАЛА ГОПАЛА“ ЕООД със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. Лерин №3, ап.23, регистрирано в Търговския регистър на Р.България с ЕИК 131283704 и идентификационен номер по ДДС: BG131283704.

2.2 Контакти за връзка с „БАЛА ГОПАЛА“ ЕООД:

  • телефон: 0899 60 1919

  • e-mail (общи въпроси): info@mahabharata.bg

  • e-mail (интернет магазин): shop@mahabharata.bg

3. Общи положения

3.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина / www.mahabharata.bg /. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ” Поръчай ”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /www.mahabharata.bg /, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на / www.mahabharata.bg / не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца.

3.4. След кликане на бутона “Поръчайте”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката им или посочени в съответната форма за поръчка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът за покупко-продажба е сключен.

3.5. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица търговецът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

3.6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

4. Доставка

4.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

4.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване или замяна на тази стока.

4.3. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4.4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

5. Цени

5.1. Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране до посочения от клиента адрес. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

6. Права и задължения на потребителя/клиента

6.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www.mahabharata.bg /.

6.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

6.3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата /www.mahabharata.bg /.

6.4. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

7. Права и задължения на търговеца

7.1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

7.2. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.mahabharata.bg.

7.3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /www.mahabharata.bg /.

7.4. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.

7.5. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

7.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: shop@mahabharata.bg. Търговецът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

7.7. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

7.8. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

8. Лични данни

8.1. Търговецът гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и условия на действащото законодателство на Република България. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

8.2. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

9. Изменения

9.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца.

9.2. Промените на настоящите Общи условия ще бъдат отразени в сайта mahabharata.bg без допълнително уведомяване на ползватели/клиенти. Всички ползватели/клиенти на mahabharata.bg са задължени да се запознават с Общи условия при всяко влизане в сайта.

10. Връщане на закупена стока

10.1. Всеки клиент има право да върне закупената стока в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на покупка при условие, че продуктът не е ползван и опаковката е запазена. Разходите по транспорт са за сметка на клиента.

11. Терминология

11.1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата /www.mahabharata.bg / на своя компютър.

11.2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

12. Разрешаване на спорове и приложимо право

12.1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.